Dự án gạch 300x600x30 tại khu liên hợp Hòa Xuân Đà Nẵng