Gạch T360 300x600x30mm tại 84 Hùng Vương – Đà Nẵng

Sử dụng Gạch T360 bê tông TNC 300x600x30mm tại 84 Hùng Vương – Đà Nẵng