Tấm chắn rác bê tông tính năng cao 300x494x80

Tấm chắn rác bê tông tính năng cao 300x494x80

Sản phẩm Kích thước cơ sở Đơn vị tính Khả năng chịu tải
theo TC TCVN 10333-3:2014
Tấm chắn rác bê tông
tính năng cao

HPC-GVC 41054
300x494x80 Tấm 250KN

Kích thước tham khảo định hình cho lưới chắn rác bằng bê tông tính năng cao 300x394x80

● Dự án sử dụng Tấm chắn rác bê tông tính năng cao HPC-GVC 41054: Đường Cao tốc Hạ Long Vân Đồn